Kup teraz
kup teraz
Kup terazkup teraz

MENU:


Kociarze.pl
 • slide1

3-TYGODNIOWE WYZWANIE


CAŁOROCZNE 3-TYGODNIOWE WYZWANIE

 

Regulamin Akcji „Całoroczne 3-Tygodniowe Wyzwanie ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Konkursu pod nazwą „Całoroczne 3-tygodniowe Wyzwanie ” („Akcja”) zwanego dalej Akcją. Akcja będzie prowadzona w serwisie kociarze.pl, dostępnym pod adresem internetowym www.kociarze.pl. Serwis umożliwia użytkownikom prowadzenie własnego bloga, dodawania zdjęć w profilu oraz nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych oraz świadczy na rzecz użytkowników inne usługi drogą elektroniczną („Serwis”).
2. Organizatorem Akcji jest spółka MeatNet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 14/3, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476165, posiadający NIP 9512371164, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN („Organizator”). Organizator działa na zlecenie Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 32.
3. Uczestnikiem Akcji („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która w momencie zgłoszenia się do Akcji posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która spełnia dodatkowo wszystkie poniższe warunki:

a) ma ukończone 18 lat życia;

b) mieszka w Polsce;

c) posiada kota w wieku co najmniej 1 roku, którego obserwacja stanu zdrowia, wyglądu i zachowania będzie częścią udziału w Akcji.

d) nie jest pracownikiem ani członkiem najbliższej rodziny pracowników Organizatora lub  Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000025166. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest dokonanie przez Uczestnika rejestracji na stronie internetowej www.kociarze.pl (wraz z zaakceptowaniem warunków korzystania z Serwisu), akceptacja niniejszego Regulaminu oraz spełnienie pozostałych wymogów Regulaminu Akcji.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz w roku. W szczególności zakazane jest wielokrotne rejestrowanie tego samego Uczestnika w Serwisie przy wykorzystaniu tych samych lub różnych danych. Nie jest dozwolone zgłaszanie tego samego kota przez różnych Uczestników. Nie jest dozwolone uczestniczenie osób tworzących wspólnie gospodarstwo domowe, bez względu na zgłaszanie osobnych kotów. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia wszystkich lub niektórych uczestników, którzy podadzą ten sam adres korespondencyjny. Każdy użytkownik może zarejestrować w wyzwaniu tylko jednego kota.
 3. Akcja organizowana jest na terytorium Polski raz w roku kalendarzowym.
 • rejestracja Uczestników Akcji odbywać się będzie w ciągu bieżącego roku kalendarzowego.
 • raporty z wyników badania przeprowadzonego przez Uczestników Akcji przyjmowane będą do ostatniego dnia kalendarzowego roku
 • każdy miesiąc akcji zostanie zakończony wyłonieniem 3 Laureatów, których wpisy będą najbardziej kreatywne w zakresie koncepcji, formy, realizacji tej koncepcji lub obu wymienionych czynników. Wyłanianie zwycięzców i ogłaszanie wyników następować będzie każdorazowo w pierwszy wtorek miesiąca z podsumowaniem miesiąca poprzedniego. Dodatkowe publikacje Zwycięzców Półrocza nastąpią:
 • w październiku za miesiące styczeń - czerwiec
 • w styczniu za miesiące lipiec - grudzień
 • każdy użytkownik ma szansę na jednorazową wygraną w każdym miesiącu trwania wyzwania oraz na uzyskanie miana Zwycięzcy półrocza w danym roku.
 • wysyłka nagród odbędzie się nie później niż w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Akcji;
 • czas trwania Akcji jest ograniczony, tym samym wszelkie czynności (w szczególności rejestracja w serwisie) dokonywane po upływie tego czasu nie powodują wzięcia udziału w Akcji i tym samym nie wywołują żadnych skutków opisanych w Regulaminie, w szczególności nie rodzą żadnych praw, obowiązków ani roszczeń zarówno po stronie Organizatora, jak i Uczestników.

 

ZASADY PROWADZENIA AKCJI

 

4. Akcja polega na karmieniu przez Uczestnika kota przez 21 dni wyłącznie karmą Purina ONE i obserwacji kota (stanu zdrowia, wyglądu, zachowania itd.) oraz dokumentowaniu tych obserwacji na koncie założonym przez Uczestnika w Serwisie poprzez wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań umieszczonych na konkursowej planszy, opartych na dokumentowaniu przebiegu wyzwania w postaci wpisów blogowych, fotorelacji, publikacji filmików lub odpowiedzi na pytania quizowe pojawiające się podczas przebiegu wyzwania. W szczególności, elementami Akcji są:

a) Zarejestrowanie się w Serwisie poprzez podanie przynajmniej danych osobowych oraz teleadresowych oraz danych kota dotyczących stanu jego zdrowia, ogólnej kondycji, cech charakterystycznych (fizycznych i psychicznych) oraz wyglądu, jak również przynależności kota do jednej z kategorii:

 1. Coat&Hairball, tj. koty z wrażliwą skórą;
 2. Sterylizowane, tj. koty po zabiegu sterylizacji;
 3. Adult, tj. pozostałe koty powyżej 1 roku życia,

 

b) Karmienie kota przez Uczestnika w okresie 21 dni WYŁĄCZNIE karmą Purina ONE i nanoszenie wyników obserwacji wybranych cech określających stan zdrowia kota w następstwie tego karmienia, poprzez wykonanie minimalnie 2 zadań z każdego tygodnia, związanych z zauważalnymi zmianami u Ulubieńca. Wszystkie publikacje powinny być ściśle związane z tematyką zadania. Każde z zadań wyróżnia się odmienną dziedziną. Zadania podzielone są n­­­a kreatywne oraz quizowe. Każdy tydzień charakteryzuje się odrębnym do zrealizowania zadaniem;

1. Tydzień adaptacyjny, schemat;

 • Wybór karmy (zadanie z doborem asystenta doboru karmy, które uprawnia do rozpoczęcia 3-tygodniowego wyzwania)
 • Rozpoczęcie 3WC (zadanie kreatywne)

 

2. Tydzień pierwszy, schemat;

 • Energia (zadanie kreatywne)
 • Spokojny sen (zadanie quizowe)
 • Bonus (zadanie kreatywne)

 

3. Tydzień drugi, schemat; 

 • Witalność i zabawa (zadanie kreatywne)
 • Wyczekiwanie posiłku (zadanie kreatywne)
 • Pomruk radości (zadanie quizowe)
 • Zdrowe zęby (zadanie quizowe)
 • Bonus (zadanie kreatywne)

 

4. Tydzień trzeci, schemat;

 • Lśniąca sierść (zadanie kreatywne)
 • Bystre oczy (zadanie kreatywne)
 • Zdrowy układ pokarmowy (zadanie quizowe)
 • Mocne kości (zadanie quizowe)
 • Bonus (zadanie kreatywne)

 

c) Każdy tydzień odblokowany zostanie automatycznie po 7 dniach od momentu rozpoczęcia tygodnia poprzedniego w przypadku, gdy wykonane zostaną minimum dwa zadania przewidziane do realizacji w danym tygodniu.  Od zasady odstępuje tydzień adaptacyjny, którego czas jest nielimitowany – Użytkownik sam decyduje o tym, kiedy jego Ulubieniec jest gotowy do wkroczenia w I tydzień wyzwania, wykonując 2 zadania z tygodnia adaptacyjnego i przechodząc tym samym do tygodnia pierwszego.

d) Historia wpisów Użytkownika prowadzącego wyzwanie zniknie w przypadku, jeśli nie zdąży on opublikować w ciągu 7 dni od rozpoczęcia każdego tygodnia, 2 wymaganych zadań z tygodnia I, II oraz III. Wówczas Użytkownik musi na nowo podjąć wyzwanie.

e) Zadania kreatywne przedstawiane będą na trzy różne, dowolnie wybrane przez Uczestnika sposoby:

 • ­­­­wpis blogowy – szczegółowy opis przebiegu wyzwania, spostrzeżeń oraz uchwycenia zauważalnych zmian zachodzących w zachowaniu i zdrowiu Kota z możliwością załączenia galerii zdjęć dokumentującej przebieg wyzwania.
 • foto – publikacja zdjęcia Ulubieńca, ukazująca zauważalne zmiany w zachowaniu oraz zdrowiu Kota.
 • filmik – wczytanie filmiku za pomocą skopiowania linku z youtube, który przedstawiał będzie Ulubieńca w trakcie testowania karmy Purina One lub wskaże zmiany opisane w treści konkretnego zadania.

 

f) Zadania quizowe oparte będą na trzech pytaniach oraz trzech różnych odpowiedziach do każdego pytania. Aby poprawnie wykonać zadanie, Użytkownik powinien:

 • Wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź przy każdym z trzech pytań.
 • W przypadku nieznajomości tematyki, zasięgnąć do treści artykułu opublikowanego przy każdym quzie, w którym odnajdzie odpowiedź na zadane pytania. 

 

g) Podstawą do przyznania nagrody będzie ilość punktów zgromadzonych przez Uczestnika.

h) Każde zadanie posiada minimalną oraz maksymalną ilość punktów, jaką można zdobyć;

 • Zadania kreatywne – za wykonanie zadania Użytkownik dostaje 2pkt, jury dodatkowo może przyznać 1pkt, w przypadku, gdy wpis będzie wyjątkowo kreatywny lub ciekawy wizualnie. Łączna suma pkt, którą można uzyskać w zadaniach kreatywnych to 3pkt.
 • Zadania quizowe – maksymalna ilość punktów, którą można zdobyć w zadaniu to 3pkt, każda poprawnie udzielona odpowiedź na jedno z 3 pytań to 1pkt.

 

i) Przy wykonywaniu zadań kreatywnych dozwolone jest tworzenie opowiadań, infografik, zdjęć, rysunków, filmów, będących własnością Uczestnika, tj. takich, do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie, dodawanych poprzez wklejenie linku, np. do platformy youtube.pl oraz wszystkie inne aktywności noszące znamiona dzieła;

j) Wszystkie bonusy to zadania kreatywne, które nie są wliczane w pulę 2 wymaganych zadań w celu spełnienia warunku przejścia do kolejnego tygodnia. Zadania bonusowe są dodatkiem, pozwalającym Uczestnikowi zgromadzić większą liczbę punktów w ostatecznym podsumowaniu wyzwania. 

5. Organizator może umieszczać w Serwisie szczegółowe wskazówki dotyczące prowadzenia, obserwacji i dokumentowania wyników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Akcji Uczestników, którzy:

 1. zamieszczają opisy lub zdjęcia, których treść jest sprzeczna z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, zawiera obraźliwe lub niecenzuralne treści;
 2. zamieszczają przekazy reklamowe produktów innych niż oferowane przez Nestle Polska S.A, promują firmy, strony www lub zamieszczają inne przekazy reklamowe czy też promują inne akcji niezwiązane z Akcją;
 3. podają dane fikcyjne lub niezgodne z prawdą;
 4. dokonują wielokrotnej rejestracji celem wzięcia udziału w Akcji więcej niż jeden raz;
 5. zamieszczają materiały niedające rękojmi autentyczności i nienaruszania praw stron trzecich;
 6. dokonują rejestracji w Akcji lub biorą w niej udział przy użyciu oprogramowania pozwalającego na zautomatyzowane naśladowanie działań człowieka na stronach www oraz innych podobnych środków technicznych;
 7. podejmują próby włamania się do systemu komputerowego związanego z Akcją, ominięcia jego zabezpieczeń lub podejmują inne podobne działania sprzeczne z ideą Akcji;
 8. w inny sposób naruszają wymogi Regulaminu Akcji lub naruszają przepisy prawa w związku z uczestnictwem w Akcji.

7. Niezależnie od powyższych postanowień Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Akcji dowolnego Uczestnika w dowolnym momencie trwania Akcji, bez konieczności podania przyczyny, w szczególności w przypadkach zaistnienia podejrzenia zajścia przesłanek opisanych w punkcie powyższym.

 

JURY ORAZ WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

 

8. Akcja będzie prowadzona przez cały rok kalendarzowy. Miesiące od 1 do 6 oraz od 7 do 11 zostaną zakończone wyłonieniem 6 Laureatów, których wpisy zostaną uznane przez jury za najbardziej kreatywne. Publikacja Laureatów danego tygodnia nastąpi w pierwszy wtorek miesiąca w aktualnościach serwisu kociarze.pl, według harmonogramu zapisanego w punkcie 6c. Na zakończenie Akcji spośród wszystkich nagradzanych w poszczególnych miesiącach Laureatów, wyłonionych zostanie 6 Zwycięzców półrocza za miesiące luty – czerwiec oraz lipiec - grudzień. Zarówno Laureaci miesiąca, jak i Zwycięzcy półrocza zostaną wybrani przez trzyosobowe jury. Skład jury zostanie powołany przez Organizatora Akcji.

9. Członkowie jury przy wyborze Zwycięzców wezmą pod uwagę:

 1. Spełnienie wszystkich wymogów niniejszego Regulaminu;
 2. Zgodność zamieszczonego materiału z tematyką Akcji;
 3. Oryginalność podejścia do tematu i pomysł;
 4. Kreatywność;

 

NAGRODY

 

10. W ramach nagrody każdy Laureat miesiąca otrzyma:

 1. zapas karmy Purina One Adult – tj. 4 opakowania karmy, każde o wadze 800g i wartości 11,80.
 2. bon na zakup akcesoriów oraz karmy marki Purina One partnerskim sklepie internetowym ZOONA.PL w chwili ogłoszenia wyników Akcji – każdy o wartości 200 zł, przy zaznaczeniu braku możliwości zwrotu towaru po zakupieniu kocich akcesoriów we wskazanym sklepie. Zakupy z wykorzystaniem bonu powinny być zrealizowane na kwotę minimalną 201zł, czyli o 1 zł większą niż wartość bonu. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie na kocie akcesoria oraz karmę marki Purina One. Oznacza to, iż w przypadku wybrania karmy innych marek zniżka w koszyku nie zostanie naliczona. 
 3. Gadżety od marki Purina One:
 • PURINA ONE Miska dla Kota – każda o wartości 10 zł
 • PURINA ONE Torebka Na Karmę Dla Kota – każda o wartości 5 zł

 

11. W ramach nagrody każdy Zwycięzca półrocza otrzyma:

 1. bon na zakup kocich akcesoriów oraz karmy marki Purina One w partnerskim sklepie internetowym ZOONA.PL w chwili ogłoszenia wyników Akcji – każdy o wartości 200 zł, przy zaznaczeniu braku możliwości zwrotu towaru po zakupieniu kocich akcesoriów we wskazanym sklepie. Zakupy z wykorzystaniem bonu powinny być zrealizowane na kwotę minimalną 201zł, czyli o 1 zł większą niż wartość bonu. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie na kocie akcesoria oraz karmę marki Purina One. Oznacza to, iż w przypadku wybrania karmy innych marek zniżka w koszyku nie zostanie naliczona. 
 2. zapas karmy Purina One Adult – tj. 4 opakowania karmy, każde o wadze 800g i wartości 11,80.
 3. Gadżety od marki Purina One:
  • PURINA ONE Miska dla Kota – każda o wartości 10 zł
  • PURINA ONE Torebka Na Karmę Dla Kota – każda o wartości 5 zł

12. Informacja o wyłonionych Zwycięzcach Konkursu oraz przyznanych nagrodach zostanie opublikowana na stronie www.kociarze.pl w pierwszy wtorek miesiąca z wynikami za miesiąc poprzedni w przypadku Laureatów miesiąca oraz w październiku i styczniu w przypadku Zwycięzców półrocza. Organizator może również w wybrany przez siebie sposób poinformować Laureatów bezpośrednio z wykorzystaniem udostępnionych przez Uczestników danych kontaktowych.

13. Nagrody rzeczowe (tj. karma, bony oraz gadżety) zostaną wysłane przez Organizatora pocztą w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia wyników na adres korespondencyjny podany przez Laureata na jego koncie w Serwisie na stronie www.kociarze.pl. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie 7 dni od daty wysłania, z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do nagrody i nagroda przechodzi na własność Organizatora.

14. W przypadku, gdy od przyznanej nagrody będzie należny podatek dochodowy, przez nagrodę należy rozumieć nagrodę rzeczową wraz z należnym od niej podatkiem, a wartość należnego podatku powiększa wartość nagrody. Organizator dokona wtedy naliczenia i opłaci podatek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

15. Nagrody nie można zamienić na gotówkę oraz dzielić jej wartości.

 

DANE OSOBOWE

 

16. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez MeatNet sp. z o.o. jego danych osobowych dla celów niniejszej Akcji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Organizatora w celach związanych z konkursem jest Nestle Polska SA z oddziałem w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Akcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym między innymi do celów komunikacji i wysyłki nagród. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wskazanie wymaganych niniejszym Regulaminem danych osobowych oraz uczestnictwo w Akcji są dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Akcji, a w przypadku wygranej, także doręczenie nagrody. Akceptacja przetwarzania danych na potrzeby niniejszej Akcji jest dokonywana w momencie przystąpienia do Akcji.

17. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i/lub publikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, imienia kota a także zdjęcia w liście osób nagrodzonych oraz innych udostępnianych publicznie materiałach promujących Akcję.

18. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

19. Uczestnik, przesyłając zdjęcia i/lub filmy przez stronę www.kociarze.pl oraz platformę blogową i udostępnione w związku z Akcją aplikacje udziela Organizatorowi i Nestle Polska SA, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zdjęcia i/lub Filmu na następujących warunkach:

a) licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia i/lub Filmu przez czas nieokreślony;

b) licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia i/lub Filmu, na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia i/lub Filmu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Zdjęcia i/lub Filmu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie i/lub Film utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,
 • w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia i/lub Filmu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie Zdjęć i/lub filmów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publikację lub cytowanie w sieci Internet, w szczególności na stronie serwisu internetowego www.kociarze.pl oraz innych serwisach internetowych, w prasie, na ulotkach i broszurach reklamowych, w prezentacjach, w radiu i/lub telewizji, reklamie zewnętrznej (billboardy, tablice świetlne, słupy reklamowe, plakaty, reklamy podświetlane) oraz wysyłanie pocztą elektroniczną i innymi środkami przesyłania wiadomości elektronicznej;

c) licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia i/lub Filmu na terytorium geograficznym obejmującym obszar całego świata.

20. Uczestnik, korzystając z przysługujących mu praw autorskich:

a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora i Nestle Polska SA, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Zdjęcia i/lub Filmu, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania Zdjęcia lub Filmu do wymogów technicznych i koncepcji artystycznej, przekształcenia Zdjęcia i/lub Filmu do formatu umożliwiającego korzystanie z nich w sposób określony przez Nestle Polska SA i Organizatora, do zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu, cięciu, łączeniu z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Nestle Polska SA i Organizatora z tych opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej;

b) upoważnia Nestle Polska SA i Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu publiczności Zdjęcia i/lub Filmu bez konieczności udzielenia odrębnej zgody przez Uczestnika, a także udostępnieniu Zdjęcia i/lub Filmu anonimowo bądź też z podaniem imienia i/lub imienia wraz z nazwiskiem Uczestnika i jego miejscowością zamieszkania;

c) upoważnia Nestle Polska SA i Organizatora do zniszczenia utrwalenia Zdjęcia i/lub Filmu dokonanego przez Nestle Polska SA i Organizatora bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika.

21. 
Uczestnik oświadcza, że w odniesieniu do każdego z przesłanych Zdjęć oraz Filmów:

a) Jest wyłącznym autorem przesłanego Zdjęcia lub Filmu bądź posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do Zdjęcia i/lub Filmu, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do Zdjęcia i/lub Filmu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone i że żadne osoby trzecie nie mają prawa wystąpić w stosunku do Nestle Polska SA i Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Nestle Polska SA i Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień;

b) Osoby występujące na Zdjęciach i/lub w Filmie, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację Zdjęcia i/lub emisję Filmu i potwierdziły, że nie naruszy to ich dóbr osobistych, co Uczestnik jest w stanie należycie udokumentować;

22. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Nestle Polska SA i Organizatora oraz oświadcza, że taka zgoda została udzielona przez wszystkie osoby trzecie, jeśli są one widoczne na przesłanym Zdjęciu i/lub Filmie, co Uczestnik jest w stanie należycie udokumentować;

23. Uczestnik na każde żądanie Nestle Polska SA i Organizatora przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie przez przesłanie przez Uczestnika materiały wymogów niniejszego Regulaminu;

24. Uczestnikowi nie wolno przesyłać w ramach udziału w Akcji materiałów niebędących autorstwa Uczestnika oraz naruszających prawa autorskie lub prawa znaków towarowych stron trzecich. W szczególności należy zwrócić uwagę, czy przesyłane zdjęcia lub filmy nie zawierają treści mogących być przedmiotem praw autorskich lub znakami towarowymi (np. zdjęcia w tle, muzyka w tle itp.). Dla uniknięcia wątpliwości, umieszczenie w materiałach znaków towarowych Purina ONE oraz innych znaków towarowych należących do Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie nie stanowi naruszenia Regulaminu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestników, którzy przesyłają materiały budzące wątpliwość, czy spełniają one wymogi punktu niniejszego.

25. Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zdjęcie i/lub Film ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora i/lub stron trzecich w związku z wykorzystaniem Zdjęcia i/lub Filmu i/lub wizerunku danej osoby do celów Akcji, zobowiązuje się zwolnić Organizatora i/lub strony trzecie, do których roszczenie i/lub żądanie zostałoby skierowane w związku z Akcją, z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

 

REKLAMACJE

 

26. Wszelkie reklamacje (roszczenia) dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji zainteresowani winni zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora, jednakże nie później niż w terminie do 30 dniu, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazaniem nazwy Akcji „Całoroczne 3-Tygodniowe Wyzwanie” oraz treści reklamacji. Reklamacje (roszczenia), które dojdą pod adres Organizatora po tym terminie nie będą rozpatrywane.

28. Reklamacje (roszczenia) będą rozpatrywane przez Organizatora, w terminie do 10 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora zainteresowany, który zgłosił roszczenie zgodnie niniejszym Regulaminem zostanie powiadomiony pisemnie, listem poleconym wysłanym najpóźniej następnego dnia roboczego po rozpatrzeniu reklamacji (roszczenia).


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

29. Uczestnik przystępując do Akcji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

30. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają zasad regulaminu Serwisu www.kociarze.pl, na które Uczestnik udziela osobnej zgody rejestrując się w tym serwisie, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych i praw autorskich.

31. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o wykorzystywaniu przez Organizatora danych osobowych Uczestnika i przesłanych przez niego materiałów i informacji, należy przez to rozumieć w szczególności wykorzystywanie ich w działaniach promocyjnych i/lub reklamowych prowadzonych na zlecenie Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

32. Śródtytuły i wyróżnienia umieszczone w treści Regulaminu mają wyłącznie charakter porządkowy.

33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ewentualne opóźnienia i utratę danych wynikające z przyczyn technicznych, takich jak awarie serwerów, oprogramowania czy też niewłaściwe działanie łączy telekomunikacyjnych.

34. Wszelka korespondencja związana z Akcją powinna być kierowana na adres: MeatNet sp. z o.o. ul. Smulikowskiego 14/3, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Całoroczne 3-Tygodniowe Wyzwanie” lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@poczta-kociarze.pl z tematem wiadomości e-mail „Całoroczne 3-Tygodniowe Wyzwanie”.

35. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie w trakcie trwania Akcji, które nie będą naruszać praw nabytych przez uczestników Akcji, biorących w niej w dobrej wierze udział, w szczególności dokonania zmian takich jak złagodzenie wymogów udziału w Akcji czy też przesunięcie na później lub wydłużenie terminów podanych w Regulaminie, bez jakiejkolwiek rekompensaty dla Uczestników Akcji. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub natychmiastowego zakończenia czasu trwania Akcji, jak również do zmiany niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyn lub uprzedniego zawiadomienia, z tym zastrzeżeniem, iż takie zmiany nie będą miały wpływu na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Uczestników. O wszelkich zmianach Organizator będzie zamieszczał stosowne ogłoszenia na stronie Serwisu.

36. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.

37. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu (www.kociarze.pl) oraz do wglądu w siedzibie Organizatora.

38. Wszelkie spory i roszczenia związane z Akcją rozstrzygać będzie sąd powszechny.

39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.