Kup teraz
kup teraz
Kup terazkup teraz

MENU:


Kociarze.pl
  • slide1

Regulamin konkursu - Rozpoznaj opakowania karmy


 

Regulamin Konkursu – Rozpoznaj opakowanie karmy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Organizatorem Mini Konkursu jest spółka MeatNet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy u. Smulikowskiego 14/3, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476165, posiadający NIP 9512371164, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN („Organizator”). Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 32.

2.     Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (zwany dalej "Regulaminem"). 

3.     Konkurs prowadzony jest na stronie www.kociarze.pl (zwanej dalej “Serwis”).

4.     Konkurs rozpocznie się 29 maja 2018 roku i będzie trwał do 13 czerwca 2018 roku, do czasu, aż Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami drogą mailową. Okres ten dalej zwany jest "Czasem Trwania Konkursu". O rozpoczęciu konkursu będzie stanowił post konkursowy umieszczony jako Artykuł w zakładce konkursowej kociarze.pl.

5.     Mini Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”).

6.     Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

7.     W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”), które:

a.     mają ukończone 18 lat,

b.     mieszkają w Polsce,

c.     zapoznają się z zasadami Konkursu oraz z treścią niniejszego Regulaminu, do którego dostęp jest możliwy poprzez klikniecie linku w stopce Serwisu,

d.     ukończyły 3-tygodniowe wyzwanie,

e.     wykonają zadanie konkursowe.

8.     Poprawne wykonanie zadania zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.

9.     Uczestnik przystępując do udziału w Mini Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu Mini Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez danego Uczestnika warunków określonych w ust. 3.

11.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej niż̇ stosunek pracy.

ZASADY I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

12.  Konkurs trwa od 29 maja 2018 roku do 13 czerwca 2018 roku.

13.  W dniu konkursu, w zakładce konkursowej zostanie opublikowany post, który będzie stanowił o jego rozpoczęciu.

14.  Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w konkursie poprzez dopasowanie odpowiednich nazw karmy Purina One do obrazków załączonych w poście konkursowym oraz wysłaniu swojej pracy na adres mailowy kontakt@kociarze.pl

15.  Zadanie konkursowe polega na:

a.     Dopasowaniu rozsypanych nazw karm do odpowiednich etykiet karm Purina One zamieszczonych w kolumnach konkursowej zabawy.

b.     Wysłaniu przyporządkowanych nazw do etykiet w postaci screena ekranu pod adres: kontakt@kociarze.pl

16.  Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 12 czerwca 2018 roku. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni 3 prace, które zostaną nagrodzone. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie dwóch kryteriów:

a) W pierwszej kolejności Jury weźmie pod uwagę poprawność dopasowanych nazw do opakowań karm.

b) W drugiej kolejności jury weźmie pod uwagę czas wysłanej pracy.

17.  Jeżeli zgłoszona przez Uczestnika Praca Konkursowa będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych, w szczególności będzie stanowiła opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będzie niestosowna, obraźliwa, wulgarna lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne lub w innym stopniu nie będzie odpowiadać oczekiwaniom Organizatora bądź nie będzie spełniała wymagań Konkursu oraz regulaminu użytkowania Serwisu, zgłoszenie nie zostanie przyjęte do Konkursu.

18.  W dniu 13 czerwca 2018 roku Organizator skontaktuje się z 3 Zwycięzcami wysyłając odpowiedź mailową na zgłoszenie użytkownika.

19.  W terminie nie dłuższym niż 4 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej zwycięzca zobowiązany jest podać za pośrednictwem e-maila następujące dane:

a.     Imię, nazwisko oraz Nick,

b.     Adres na jaki ma zostać dostarczona nagroda,

c.     Numer telefonu kontaktowego dla kuriera,

20.  W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 19 przez zwycięzcę w określonym terminie, zwycięzca taki traci prawo do nagrody.

21.  Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora kurierem na jego koszt w przeciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

NAGRODY

22.  W ramach nagrody każdy laureat Mini Konkursu otrzyma od Organizatora:

a.     zapas karmy Purina One – tj. 3 opakowania karmy, każde o wadze 800g i wartości 11,80.

b.     gadżety od marki Purina One:

i.        PURINA ONE Miska dla Kota – każda o wartości 10 zł

ii.        PURINA ONE Torebka Na Karmę Dla Kota – każda o wartości 5 zł

24.  W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne miejsce w konkursie.

25.  Uczestnik może zrezygnować z nagrody, powiadamiając o tym Organizatora w terminie do 4 dni od ogłoszenia wyników.

26.  Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

27.  Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę w trakcie trwania konkursu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

28.  Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Serwisie (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem MeatNet sp. z o.o., ul. Smulikowskieo 14/3, 00-389 Warszawa. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

29.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

30.  O wyniku postepowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania reklamacji przez MeatNet sp. Z o.o.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

31.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, interfejsów, przeglądarek, za pośrednictwem których wysyłane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

32.  Niniejszy Regulamin dostępny jest pod wskazanym linkiem w oraz w siedzibie MeatNet sp. z o.o.

33.  Dane osobowe uczestników konkursu, zostaną wykorzystane tylko do realizacji nagród. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.

34.  Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób. Oznacza to nieodpłatne nabycie autorskich praw majątkowych przez Organizatora i to także w stosunku do nienagrodzonych uczestników.

35.  Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia lub jego elementów w serwisach internetowych należących do Organizatora, w serwisach których abonentem domeny jest Organizator oraz w tych serwisach, które przygotowywane są przez Organizatora w porozumieniu z podmiotami trzecimi. Wykorzystanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może polegać́ także na wykorzystaniu Zgłoszenia w celu promowania Konkursu, do czego niniejszym Organizator zastrzega sobie prawo.

36.  Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

37.  Organizator zastrzega możliwość zmian Regulaminu, o ile zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników.