Kup teraz
kup teraz
Kup terazkup teraz

MENU:


Kociarze.pl
 • slide1

Regulamin konkursu Wiosenne zdjęcie


Regulamin Konkursu – Wiosenne zdjęcie

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Mini Konkursu jest spółka MeatNet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy u. Smulikowskiego 14/3, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476165, posiadający NIP 9512371164, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN („Organizator”). Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 32.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (zwany dalej "Regulaminem"). 
 3. Konkurs prowadzony jest na stronie www.kociarze.pl (zwanej dalej “Serwis”).
 4. Konkurs rozpocznie się 26 marca i będzie trwał do 2 kwietnia. Organizator najpóźniej do 4.04.2019 roku skontaktuje się ze zwycięzcami drogą mailową. O rozpoczęciu konkursu będzie stanowił post konkursowy umieszczony jako Artykuł w zakładce Konkursy Serwisu kociarze.pl.

 

 1. Mini Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”).
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”), które:
 1. mają ukończone 18 lat,
 2. mieszkają w Polsce,
 3. zapoznają się z zasadami Konkursu oraz z treścią niniejszego Regulaminu, do którego dostęp jest możliwy poprzez klikniecie linku w stopce Serwisu,
 4. Wykonają zadanie konkursowe.
 1. Poprawne wykonanie zadania zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
 2. Uczestnik przystępując do udziału w Mini Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu Mini Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. 2018 poz. 1000).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez danego Uczestnika warunków określonych w ust. 3.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej niż̇ stosunek pracy.

ZASADY I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

 1. Konkurs trwa od 26.03.2019 do 02.04.2019
 2. W dniu konkursu, w zakładce konkursowej zostanie opublikowany post, który będzie stanowił o jego rozpoczęciu.
 3. Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie zdjęcia wiosennego ze swoim Ulubieńcem na adres e-mail: kontakt@kociarze.pl.
 4. Zadanie konkursowe polega na:
 • Wykonaniu zdjęcia swojego Ulubieńca pozostające w wiosennym klimacie
 • Wysłaniu go na adres mailowy: kontakt@kociarze.pl
 • Pod uwagę brane będzie tylko jedno zdjęcie każdego uczestnika Konkursu
 • Prace konkursowe można wysyłać do 2.04.2019

16.   Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni 3 Zwycięzców Mini Konkursu. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie dwóch kryteriów:

a) W pierwszej kolejności Jury weźmie pod uwagę zgodność zdjęcia z zasadami konkursu

b) W drugiej kolejności Jury weźmie pod uwagę pomysłowość przesłanego zdjęcia.

 

 1. Jeżeli zgłoszona przez Uczestnika Praca Konkursowa będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych, w szczególności będzie stanowiła opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będzie niestosowna, obraźliwa, wulgarna lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne lub w innym stopniu nie będzie odpowiadać oczekiwaniom Organizatora bądź nie będzie spełniała wymagań Konkursu oraz regulaminu użytkowania Serwisu, zgłoszenie nie zostanie przyjęte do Konkursu.
 2. Najpóźniej w dniu 4.04.2019. Organizator skontaktuje się z 3 laureatami wysyłając odpowiedź mailową na zgłoszenie użytkownika.
 3. W terminie nie dłuższym niż 4 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej zwycięzca zobowiązany jest podać za pośrednictwem e-maila następujące dane:
  1. Imię, nazwisko oraz Nick,
  2. Adres na jaki ma zostać dostarczona nagroda,
  3. Numer telefonu kontaktowego dla kuriera,
 4. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 19 przez zwycięzcę w określonym terminie, zwycięzca taki traci prawo do nagrody.
 5. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora kurierem na jego koszt w przeciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

NAGRODY

 1. W ramach nagrody głównej każdy Laureat Mini Konkursu otrzyma od Organizatora:
  1. zapas karmy Purina One – tj. 3 opakowania karmy, każde o wadze 800g i wartości 11,80.
  2. gadżety od marki Purina One:
   1. PURINA ONE Miska dla Kota – każda o wartości 10 zł
   2. PURINA ONE Torebka Na Karmę Dla Kota – każda o wartości 5 zł
 1. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne miejsce w konkursie.
 2. Uczestnik może zrezygnować z nagrody, powiadamiając o tym Organizatora w terminie do 4 dni od ogłoszenia wyników.
 3. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
 4. Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę w trakcie trwania konkursu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Serwisie (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem MeatNet sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 14/3, 00-389 Warszawa. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku postepowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania reklamacji przez MeatNet sp. Z o.o.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, interfejsów, przeglądarek, za pośrednictwem których wysyłane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod wskazanym linkiem w oraz w siedzibie MeatNet sp. z o.o.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu, zostaną wykorzystane tylko do realizacji nagród. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
 3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób. Oznacza to nieodpłatne nabycie autorskich praw majątkowych przez Organizatora i to także w stosunku do nienagrodzonych uczestników.
 4. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia lub jego elementów w serwisach internetowych należących do Organizatora, w serwisach których abonentem domeny jest Organizator oraz w tych serwisach, które przygotowywane są przez Organizatora w porozumieniu z podmiotami trzecimi. Wykorzystanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może polegać́ także na wykorzystaniu Zgłoszenia w celu promowania Konkursu, do czego niniejszym Organizator zastrzega sobie prawo.
 5. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega możliwość zmian Regulaminu, o ile zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników.