Kup teraz
kup teraz
Kup terazkup teraz

MENU:


Kociarze.pl
  • slide1

Regulamin serwisu


Rozdział 1 – Wyjaśnienie definicji

1. Administrator — podmiot, którym jest MeatNet sp. Z o.o., z siedzibą w Warszawie, świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.

2. Konto — udostępnione przez Administratora dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

3. Login — dokonana na zasadzie własnego wyboru nazwa Użytkownika w Serwisie, podana na etapie rejestracji Konta.

4. Osoba — osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

5. kociarze.pl — społecznościowy portal internetowy figurujący pod adresem internetowym www.kociarze.pl

6. Profil — strona Użytkownika zawierająca wybrane dane osobowe, wpisy bloga Użytkownika, materiały wideo oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy. Dane te może również wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Regulamin — dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

8. Serwis — społecznościowy portal kociarze.pl, dostępny pod adresem internetowym kociarze.pl, umożliwiający Użytkownikom prowadzenie własnego bloga, dodawania materiałów wideo i zdjęć w Profilu, oraz nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.

9. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Rozdział 2 - Postanowienia ogólne Regulaminu

1. Właścicielem Serwisu jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-678), ul. Szturmowa 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420

2. Administratorem serwisu jest MeatNet sp. Z o.o., z siedzibą w Warszawie.

3. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umożliwiających poszczególnym Użytkownikom prowadzenie własnego profilu poprzez zamieszczanie treści bloga, materiałów wideo oraz zdjęć, oraz wyszukiwanie Użytkowników oraz zawieranie nowych znajomości pomiędzy nimi.

4. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

5. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

6. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Wymogiem dopuszczenia do udziału w akcji jest ukończenie przez użytkownika w dniu rejestracji w serwisie minimum 18 roku życia. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

7. Wszelka korespondencja związana z Akcją powinna być kierowana na adres: MeatNet sp. Z o.o., al. KEN 15/148, 02 – 797 Warszawa, z dopiskiem KOCIARZE.PL, oraz drogą elektroniczną przy wykorzystaniu odsyłacza znajdującego się na stronie internetowej www.kociarze.pl, lub na adres kontakt@kociarze.pl.

8. Pełny tekst niniejszego regulaminu znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.kociarze.pl oraz pod następującym numerem infolinii 801 315 005. Ponadto pełen tekst niniejszego regulaminu znajduje się w siedzibie Administratora.

9. Użytkownik dokonując rejestracji w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem serwisu, w tym w celu komunikacji z użytkownikami. Wypełniając formularz na stronie internetowej Użytkownik może wyrazić zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Nestle Polska S. A. w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych uczestników akcji jest Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, które w zakresie związanym z działaniem serwisu powierza przetwarzanie danych Administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbierania, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie oraz udostępnienie osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 października 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Poprzez podanie danych osobowych użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego nazwiska w liście nagrodzonych w konkursach przeprowadzanych w serwisie. Jeśli użytkownik wyraża wolę udziału w którymś z Konkursów, wymagana jest akceptacja regulaminów towarzyszących konkursów. Dane osobowe podawane są przez użytkowników dobrowolnie, a użytkownicy mają prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania. Ponadto Użytkownik dokonując rejestracji w serwisie może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na temat produktów oferowanych Przez Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b. Oświadczam, że dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

c. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

d. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

e. Oświadczam, że zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;

f. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

g. Oświadczam, że umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i jakość usług świadczonych przez podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział 3 - Zasady korzystania z serwisu

1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób, bez ich wiedzy i wyrażonej na to zgody.

2. Zakazane są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie zakłócenia działania Serwisu , świadome bądź nieświadome, stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez Użytkownika szkody.

3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,

b. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

d. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób w ramach serwisu.

4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie zamieszczane przez niego treści w Serwisie (zarówno w Profilu jak i w innych miejscach Serwisu dopuszczających swobodne wypowiedzi Użytkowników), w tym zdjęcia, filmy wideo i dane osobowe, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

6. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

Rozdział 4 - Blokowanie konta

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, lub naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, lub innych Regulaminów dostępnych w serwisie, których akceptacje potwierdził Użytkownik w procesie rejestracji, bądź w ewentualnych procesach akceptacji rozszerzenia funkcjonalności Serwisu.

2. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe, sformułowań słownych i materiałów graficznych naruszających ogólnie pojęte zasady współżycia społecznego.

3. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

4. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na zgłoszeniu takiej woli poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@kociarze.pl z adresu e-mail podanego w danych konta, z tematem o treści: "Usunięcie konta". Użytkownik otrzyma zwrotny email od Administratora serwisu z wygenerowanym linkiem. Niezbędnym elementem procedury usunięcia konta będzie kliknięcie w link przesłany mailem, lub skopiowanie go i wklejenie w oknie przeglądarki internetowej oraz przejście do zapisanej w nim strony. Po takim potwierdzeniu Administrator usunie wszystkie dane konta użytkownika w przeciągu 72 godzin.

5. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji: a. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

b. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,

c. umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

6. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta, oraz, w przypadku treści naruszające obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa do zgłoszenia takiego faktu organom państwowym odpowiedzialnym za prawne ściganie tego typu zachowań.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć i materiałów wideo umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

8. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Rozdział 5 - Odpowiedzialność

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników (zarówno w Profilu jak i w innych miejscach Serwisu dopuszczających swobodne wypowiedzi Użytkowników). Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do:

redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

Rozdział 6 – Reklamacje

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi w formie mailowej.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

Rozdział 7 - Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory i roszczenia rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej www.kociarze.pl